Информация относно пътуванията

1. ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ЧАРТЪРЕН ПОЛЕТ (ОПУЧП)

1. ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ЧАРТЪРЕН ПОЛЕТ

2. БАГАЖ

2.1 Разрешената безплатна норма багаж на пътник е в размер на 20 кг. за регистриран багаж и
5 кг. за ръчен багаж.

Определените лимити не отменят правото на капитана да намали тези норми с цел
безопасното изпълнение на полета.

2.2 Свръх багаж и/ или специален багаж се договарят и определят в отделен анекс към договора
за чартърен полет.
Командирът на полета има пълното право, по свое усмотрение да намали лимитите на теглата, с
оглед безопасността на полета при всеки отделен случай.

3. ОПАСНИ ТОВАРИ

За информация, моля, свържете се с нас.

4. БОРДЕН БЮФЕТ

А/К Авио-Д-Груп (Авио Делта ООД) ще поднася на борда на самолета храни и напитки по време на полета, съгласно своите стандарти
за категория самолет, ако не е уговорено друго.

5. ПРЕКРАТЯВАНЕ, АНУЛИРАНЕ И НЕУСТОЙКИ

За повече информация по този въпрос, моля вижте 1. ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ЧАРТЪРЕН ПОЛЕТ